ادامه فعالیت های اجرایی Pipeline منیفولد اهواز ۱

انجام پی کنی ماشینی، پی سایه بان آتش نشانی سایت منیفولد اهواز ۱، پس از پیاده سازی محل آن توسط واحد نقشه برداری، با دقت و نظارت واحد اجرایی انجام شد.

خطوط لوله ۶ اینچ منیفولد اهواز ۱ بوسیله ساید بوم بر روی ساپورت ها قرار داده شده اند.با توجه به وجود شاپ فعال ساپورت سازی مستقر در سایت منیفولد اهواز یک و هم چنین تکمیل بودن ماشین آلات، و البته نظارت واحد پایپینگ، مراحل اجرایی با سرعت تمام در حال پیشرفت است.

جوشکاری ساپورت های ورودی منیفولد اهواز یک – بسته کاری M14

گالری عکس
اخباراهواز ۱۴
فهرست