خاکریزی و اسلب گذاری محل کراس جاده شنی خط لوله “۴، بسته کاری PN6

خاکریزی و اسلب گذاری محل کراس جاده شنی خط لوله “۴، بسته کاری PN6

پروژه طرح نگه داشت و افزایش تولید ۲۸ مخزن منتخب، ناحیه اهواز ۱۴

گالری عکس
اخباراهواز ۱۴پروژه
فهرست