عملیات اجرایی کراس های خط لوله “۴ (تقاطع با خطوط بیگانه)

عملیات اجرایی کراس های خط لوله “۴ (تقاطع با خطوط بیگانه) شامل حفاری، ریسه، جوشکاری و اسلب گذاری در محل لوله ها پس از انجام پوشش دهی FBE مسیر خط لوله در حال انجام است.

گالری عکس
اخباراهواز ۱۴پروژه
فهرست