نصب و تجهیز Air Receiver V-1005 مربوط به بسته کمپرسور هوا در LPSC1 پروژه جمع آوری گازهای مازاد گچساران ۱ و ۲

عملیات نصب و تجهیز Air Receiver V-1005 مربوط به بسته کمپرسور هوا ایستگاه تقویت فشار ضعیف واحد بهره برداری گچساران یک(LPSC1) پروژه جمع آوری گازهای مازاد گچساران ۱ و ۲.این عملیات در روز پنچ شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۰ انجام شد.

گالری عکس
اخبارگچساران
فهرست