مراسم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت

مراسم امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت دی ماه ۱۳۹۹

گالری عکس
اخبارگالری
فهرست