گواهینامه ها و ISO

شرکت مارون کاران یکی از بزرگترین و باسابقه ترین شرکت های پیمانکاری در زمینه اجرای پروژه های خطوط لوله، نفت، گاز و پتروشیمی بصورت EPC کشور در جهت

تامین الزامات و انتظارات ذینفعان
حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده
ایمنی و سلامت کارکنان واموال سازمان و کارفرمایان
استانداردهای بین المللی ISO3834-2:2005 ،ISO 9001:2015 ،ISO14001:2015و ISO 45001:2018 و دستورالعمل های HSE کارفرمایان حوزه نفت و گاز را بمنظور نیل به اهداف ذیل برگزیده است

 • افزایش رضایتمندی و اعتماد کارفرمایان و ذینفعان و تمرکز بر مشتری مداری و حفظ حریم امنیت اطلاعات ذینفعان
 • تعهد به اجرای بموقع فعالیتهای طرح ریزی شده در شرایط رعایت تعدات متقابل و بموقع کارفرما
 • جذب، آموزش و حفظ پرسنل مستعد و کارآمد با ایجاد فرصتهای شغلی و محیط کار پویا
 • حداکثر استفاده از دانش و فناوریهای روز و مدیریت دانش سازمانی به منظور حفظ تجارب و دانش پرسنل
 • استفاده گسترده از امکانات به روز نرم افزاری و سخت افزاری
 • رعایت الزامات قانونی در جهت پیشگیری از مخاطرات و بیماریهای شغلی شناسایی شده برای کارکنان
 • تبعیت از الزامات قانونی و پیشگیری از آلودگی و پیامدهای زیست محیطی (آب، خاک، هوا)
 • تعهد به برآورده ساختن الزامات و بهبود مستمر در اثر بخشی تمامی فرایندها و فعالیتهای مرتبط با دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه
 • ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارکنان نسبت به ماموریت، وظایف و قوانین و الزامات ایمنی و زیست محیطی در جهت تحقق اهداف سازمان

در راستای نیل به اهداف فوق، مدیریت ارشد شرکت خود را متعهد به موارد ذیل می نماید

 • ایجاد زیرساختها و تامین منابع لازم
 • ابلاغ خط مشی شرکت به کلیه کارکنان و انتشار آن به تمامی ذینفعان
 • رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط
 • بازنگری و ارزیابی اثربخشی و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه در دوره های زمانی معین
 • حفاظت از محیط زیست، پیشگیری از آلودگی، بهینه سازی مصرف منابع انرژی و مدیریت پسماندها
 • کاهش مصدومیت، بیماری و حوادث ناشی از انجام کار

درباره ما

فهرست