خط مشی

شرکت مارون با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص، سیستم های پیشرفته و دانش مهندسی روز دنیا، در زمینه توسعه میدان های نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت مینماید. این شرکت پروژه های خود را به عنوان پیمانکار اجرا مینماید و در راستای توسعه کیفی و کمی پروژه ها، حفظ محیط زیست، رعایت اطول ایمنی و بهداشتی محیط کار بر اساس استانداردهای روز دنیا اصول خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:

  • توسعه بازار از طریق شرکت در مناقصات تلاش در جهت افزایش تعداد و تنوع پروژه ها
  • افزایش سود آوری و کاهش هزینه ها از طریق مدیریت بهینه منابع
  • توسعه دانش فنی و ارتقاء کیفیت مدیریت، نظارت و اجرای پروژه ها با استفاده از نیروی متخصص و دستیابی به دانش فنی روز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
  • بهبود سطح رضایت مشتریان و کارکنان
  • رشد و ارتقا دانش و مهارت کارکنان و انگیزش آنها
  • تلاش برای تحقق کمی و کیفی برنامه های تکلیفی تولید
  • کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست
  • کاهش و یا حذف پیامدهای ناشی از خطرات ایمنی، بهداشت

درباره ما

فهرست