تعویض کمپرسورهای اینگرسولرند

تعویض کمپرسورهای اینگرسولرند

تهیه کالا و اجرا برای ۱۳ الکتروکمپرسور در واحدهای اهواز ۵، ۳، ۴ و مارون ۱، ۲، ۶
اطلاعات پروژه
حجم:
کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون
شرکا:
مدیریت طرح: شرکت مناطق نفت خیز جنوب
حوزه فعالیت: گاز
نوع قرارداد: EPC
وضعیت: در حال انجام
محل اجرا: ایستگاههای تقویت فشار مرحله چهارم اهواز ۳، اهواز ۴، اهواز ۵، مارون ۱، مارون ۲ و مارون ۶
تاریخ تحویل: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
توضیحات: محدوده کار پروژه به طور کلی شامل طراحی بر اساس نقشه ها و مدارک مطالعات مهندسی مقدماتی، تهیه کالا و اجرا برای تعویض ۱۳ الکتروکمپرسور در واحدهای اهواز۵ (۲ الکتروکمپرسور)، اهواز۳ (۳ الکتروکمپرسور)، اهواز۴ (۱ الکتروکمپرسور)، مارون۱ (۲ الکتروکمپرسور)، مارون۲ (۳ الکتروکمپرسور)، مارون۶ (۲ الکتروکمپرسور) میباشد.
فهرست