در حال انجام

گچساران ۱ و ۲

EPC, در حال انجام
جمع آورى گازهاى مازاد مرحله دوم و گازهاى خروجى از مخازن بهره بردارى واحدهاى گچساران ۱ و ۲
کارفرما
شرکت پالایش گاز بیدبلند
فهرست